VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR VIBORG ATLETKLUB

§ 1.

Foreningens navn er Viborg Atlet Klub,foreningen er hjemhørende i Viborg kommune,dens formål er at arbejde for amatørboksningens fremme ved oplæring af bokserne efter de i DABU’s love og fastsatte regler.Foreningen er medlem af Dansk Amatør Bokse Union under Dansk Idrætsforbund.

§ 2.

Som medlem kan optages enhver,der vil overholde foreningens love og træningsreglement.For medlemmer under 18 år forlanges forældres,eller som medlem kan optages enhver,der vil værges tilladelse til at deltage som aktiv medlem.Foreningen har intet ansvar for skader sket under træningen eller kamp.

§ 3.

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen,men skal godkendes på en generalforsamling.Bestyrelsen kan, hvis der foreligger særlige grunde,helt eller delvis fritage et medlem for en eller flere kontingent perioder.Et medlem,der skylder kontingent udover 3 måneder, kan slettes og må først genoptages som medlem når det skyldige beløb er betalt.Kontingent opkræves pr giro og skal være sendt ud senest den første i hvert kvartals første måned.Medlemmer der kun er i besiddelse af medlemskort til foreningens lotterispil , har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling.Passive kontingenter opkræves i januar måned.

§ 4.

Ethvert medlems usportslige handling eller opførsel kan, efter bestyrelsens skøn, medføre karantæne.Kun generalforsamlingen kan kræve og ophæve eksklusioner.

§ 5.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.Formand , næstformand , kasserer , samt 2 bestyrelsesmedlemmer.Alle vælges for en 2 årlig periode, 3 i lige år og 2 i ulige år.Bestyrelsen konstituere sig selv.Endvidere vælges der 1 suppleant til bestyrelsen.Til at revidere regnskab vælges 2 revisorer samt en revisorsuppleant.Regnskabsperioden kører fra januar til januar.Til arrangementsudvalget vælges 2 medlemmer.Forhandlingsprotokollen skal føres,forelægges og underskrives ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 6.

Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekomne spørgsmål , herunder dispositioner der vedrører fast ejendom.Bestyrelsen kan uden personlig hæftelser,optage lån i kreditforeningen , og i pengeinstitutter på maksimum: Kreditforening 150.000 kr . Pengeinstitut 75.000 kr.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og holdes en gang årligt i april måned. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab samt valg.Ved afstemning er almindelig stemmeflertal gældende, og afstemningen sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal foretages når et medlem begærer det.Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel. Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med dagsorden på hjemmesiden viborgbokseklub.dk og ved opslag i klubben.Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når halvdelen af medlemmerne indsender skriftelig begæring herom.Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt,og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 8.

Ved ophævelse af foreningen eller ved klubbens indtrædelse i andre sportsforeninger skal klubbens ring , handsker og øvrigt materiel, samt økonomiske midler deponeres hos DABU til der igen dannes en ny klub under unionen.Vedtaget på generalforsamlingen april 2001.